0 Comments

บริการจัดการอาคาร: การดูแลรักษาอาคารโดยการป้องกันกำจัดปลวกและทาสีอาคาร

บริการจัดการอาคาร: การดูแลรักษาอาคารโดยการป้องกันกำจัดปลวกและทาสีอาคาร ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงตกต่ำ เนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในเวลาเดียวกัน แต่การก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ก็ยังถือเป็นความจำเป็นที่ยังต้องมีการดำเนินการ และเนื่องจากความจำกัดของงบประมาณในช่วงนี้ ทำให้เราต้องหาทางใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นเมื่อมีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือบ้านพักขนาดเล็ก ก็ต้องมีการระวังรักษาเพื่อให้มีอายุการใช้งานให้ยืนยาวคุ้มกับค่าก่อสร้างที่เสียไป

0 Comments

5 เคสที่ไม่ต้องขออนุญาต ถ้าคิดจะต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน

5 เคสที่ไม่ต้องขออนุญาต ถ้าคิดจะต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน กว่า 80% ของบ้าน และทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ต้องผ่านการต่อเติมบ้านเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่านการขออนุญาตซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร แต่มีอยู่ 5 กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมาย